Kolekcję „Materiały archiwalne Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu” stanowią dokumenty z lat 1863-1939. Jest to korespondencja stowarzyszeń naukowych, kulturalnych i społecznych działających na terenie Przemyśla na przełomie XIX i XX wieku; korespondencja inż. Kazimierza Osińskiego oraz korespondencja Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. 

Wśród materiałów stowarzyszeń naukowych, kulturalnych i społecznych działających na terenie Przemyśla na przełomie XIX i XX wieku znajdują się m.in. zaproszenia i odezwy tychże stowarzyszeń. Materiały związane z inż. Kazimierzem Osińskim to głównie korespondencja Osińskiego z instytucjami, osobami prywatnymi oraz członkami rodziny. W większości są to pisma związane z pełnieniem funkcji kustosza Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu oraz działalnością naukową i społeczną Osińskiego.

Materiały dokumentujące działalność Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu to m.in. zaproszenia na posiedzenia Zarządu TPN w 1918 r., pisma muzeów i archiwów oraz uczonych kierowane do TPN, pisma urzędów oraz instytucji, karty legitymacyjne członków TPN z 1918 r., dokumentacja finansowa Towarzystwa. Znaczną część kolekcji stanowią materiały ulotne – afisze, broszury, karty wizytowe, klepsydry, legitymacje, listy, ulotki, zaproszenia, wycinki prasowe. Akta to rękopisy, maszynopisy oraz druki, mające postać akt luźnych, poszytów oraz księgi. 

Materiały zostały zgromadzone w teczkach, ułożonych w porządku chronologicznym. Przy każdej z teczek zamieszczono spis tej zawartości.


 

Dokumenty z lat 1863-1909


ZObacz teczk
Dokumenty z lat 1910-1917


ZObacz teczk
Dokumenty z lat 1918-1922


ZObacz teczk
Dokumenty z 1923 roku


ZObacz teczk
Dokumenty z lat 1924-1928


ZObacz teczk
Dokumenty z lat 1929-1933


ZObacz teczk
Dokumenty z lat 1934-1939


ZObacz teczk
Dokumenty niedatowane


ZObacz teczk